free accordion menu module

17. jan. 2019

 

Øster Lindet Lokalråd

Referat fra lokalrådets møde med foreningerne d. 9. januar 2019.

Deltagere: Rep. fra ØIF, Landsbyforeningen, Landsbyhuset, Lokalhistorisk forening, Menighedsrådet og Lokalrådet.

Mikael Rindom orienterede om Karl Petersens beslutning om at stoppe som webmaster d. 31. marts, og at det derfor er nødvendigt at finde en afløser. Der er bred enighed om, at hjemmesiden er nødvendig ved siden af de andre fora, der gøres brug af. Det er ligeledes et ønske, at hjemmesiden skal kunne løse de opgaver, den løser nu. Der udtryktes tak til Karl Petersen for det store arbejde, han har lagt i hjemmesiden, især da vores samarbejdspartner med kort varsel opsagde samarbejdet.

Mikael Rindom efterlyste personforslag.

Der blev foreslået nogle personer med kendskab til arbejdet med hjemmesider.

Det diskuteredes, om der er behov for et opslag på hjemmesiden med forslag til webmaster.

Beslutningen blev, at der nedsættes et lille udvalg bestående af Mikael Rindom og Rene Kjær, og der tages kontakt til de foreslåede. Hvis de er interesserede, indkalder Mikael Rindom til et møde med dem og Karl Petersen.

Mikael Rindom orienterede om Lokalrådets opgaver i store træk og pointerede især, at lokalrådet er kommunikationskanal mellem lokalsamfundet og kommunen. Han fremdrog især landsbypedelordningen, som lokalrådet føler endnu ikke fungerer.

Det blev foreslået, at der på hjemmesiden blev mulighed for borgerne i Øster Lindet at fortælle, hvad beboerne mener, hvad der tiltrænges.

Mogens Jensen, ØIF gav en kort orientering om projekter i foreningens regi.

Ref.

Bente Witt