Vedtægter for Landsbyforeningen Øster Lindet-Stenderup

§1
Foreningens navn er LANDSBYFORENINGEN ØSTER LINDET-STENDERUP.
Foreningen er stiftet den 29. april 1981, som en videreførelse af Øster Lindet Sogns borger og håndværkerforening af 21. Jan. 1963.

§2
Foreningen har som formål at arbejde for at bevare og udvikle lokalsamfundet Øster Lindet og Stenderup, - herunder søge at bevare og udvikle det miljø og den kultur, der her er repræsenteret, - samt fastholde og om muligt udvikle lokalsamfundets serviceniveau.

§3
Som medlemmer kan optages børn og voksne med tilknytning til lokalsamfundet.

§4
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.
- For så vidt antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke når 7, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer, hvis valg dog vil være at godkende på den næst følgende generalforsamling.
- Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og kan genvælges.
- Valgbare er ethvert aktivt medlem der er fyldt 18 år.
- Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen og vælger blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer, og fastsætter selv sin forretningsorden.
- Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer, herunder formand eller næstformand, er til stede.
- I tilfælde af stemmelighed gør formandens - i hans fravær næstformandens - stemme udslaget.

§5
Foreningens kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§6
- Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
- Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
- Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§7
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og afholdes hvert år ved indkaldelse med mindst 14 dages varsel ved postomdelt meddelelse eller annonce i dagspressen.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før.
Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 18 år har stemmeret.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves til ændring af vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.
Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

§8
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1) Valg af dirigent.
2) Aflæggelse af beretning.
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4) Behandling af forslag.
5) Fastlæggelse af kontingent.
6) Valg af: a. bestyrelsesmedlemmer b. revisorer c. revisorsuppleant
7) Eventuelt.

§9
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer skriftligt stiller krav herom med forslag til dagsorden.

§10
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
Ophører foreningen overgår foreningens midler til kulturelle formål og/eller ungdomsarbejde i lokalsamfundet efter generalforsamlingens bestemmelser.

Vedtægterne er godkendt på generalforsamlingen den 9. nov. 1988. Revideret den 27. okt. 2011.